Salim Kumar
July 22, 2017
Salim Kumar
2 Harihar Nagar
Sept. 2, 2017
Ashokan, Salim Kumar
Thilakkam
Aug. 12, 2017
Salim Kumar, Dileep
Thilakkam
Aug. 23, 2017
Salim Kumar, Dileep
CID Moosa
Nov. 2, 2017
Salim Kumar
Thilakkam
Aug. 12, 2017
Salim Kumar, Dileep
Salim Kumar
July 15, 2019
Expressions, Salim Kumar
Romeoo
CBI Officer, Salim Kumar
Kalyanaraman
April 7, 2021
Dileep, Salim Kumar as Pyari
Kalyanaraman
April 7, 2021
Dileep, Salim Kumar as Pyari
Doubles
Jan. 6, 2021
Salim Kumar, mammooty
Rappakal
Jan. 28, 2021
Salim Kumar
Pattalam
Feb. 15, 2021
Salim Kumar
Mayavi
Sept. 18, 2017
Salim Kumar as Kannan Srank
CID Moosa
Aug. 17, 2017
Dileep, Salim Kumar
CID Moosa
Sept. 20, 2018
Dileep, Salim Kumar
Mayavi
Sept. 2, 2017
Salim Kumar as Kannan Srank
Mayavi
Aug. 12, 2017
Salim Kumar as Kannan Srank
Pachakuthira
Sept. 15, 2018
Salim Kumar, Gopika, Dileep
Mayavi
Aug. 12, 2017
Salim Kumar as Kannan Srank