Annan Thambi
Salim Kumar
Mayavi
Aug. 12, 2017
Salim Kumar as Kannan Srank
Driving Licence
Sept. 28, 2020
Salim Kumar
Anwar
Feb. 14, 2021
Salim Kumar, Prithviraj
Chess
Expressions, Salim Kumar
Twenty 20
Nov. 7, 2020
Suresh Gopi, Salim Kumar
Twenty 20
July 30, 2019
Mukesh, Salim Kumar
Crazy Gopalan
Feb. 11, 2018
Salim Kumar
Pandippada
June 13, 2019
Salim Kumar
Kalyanaraman
April 6, 2021
Beena Sabu, Salim Kumar as Pyari
Oru Vadakkan Selfie
Salim Kumar
Three Kings
June 8, 2019
Jagathy Sreekumar, Salim Kumar
Three Kings
Oct. 23, 2017
Jagathy Sreekumar, Salim Kumar
CID Moosa
Nov. 25, 2017
Abu Salim, Salim Kumar
Udayapuram Sulthan
Oct. 24, 2017
Salim Kumar, Cochin Haneefa
Thilakkam
Aug. 26, 2017
Salim Kumar, Bindu Panicker
Thilakkam
Salim Kumar, Bindu Panicker
Panchavarnathatha
Aug. 4, 2019
Salim Kumar, Jayaram
Pachakuthira
Jan. 4, 2021
Salim Kumar, Dileep