Thilakkam
Aug. 12, 2017
Salim Kumar, Dileep

2 Harihar Nagar
Sept. 2, 2017
Salim Kumar, Ashokan

Arabikkatha
Sept. 7, 2017
Sreenivasan, Salim Kumar

Mayavi
Aug. 12, 2017
Salim Kumar as Kannan Srank

Thilakkam
Aug. 23, 2017
Salim Kumar, Dileep

Crazy Gopalan
Aug. 22, 2017
Salim Kumar, Dileep

Mayavi
Sept. 2, 2017
Salim Kumar as Kannan Srank

Arabikkatha
Dec. 4, 2017
Sreenivasan, Salim Kumar

Romeoo
CBI Officer, Salim Kumar

Mayavi
Sept. 18, 2017
Salim Kumar as Kannan Srank

Four Friends
Sept. 12, 2017
Jayaram, Salim Kumar

Thaskara Veeran
Nov. 8, 2017
Expressions, Salim Kumar

Mayavi
Aug. 12, 2017
Salim Kumar as Kannan Srank

Pattalam
Jan. 11, 2018
Salim Kumar

Mayavi
Aug. 12, 2017
Salim Kumar as Kannan Srank